Episode 2 Teach No. 8 Twinkle, Pedal, Theme Non legato